چهارشنبه 24مهر 1398

أربعاء 17 صفر 1441

Wednesday 16 October 2019

همایش نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم،ارزش افزوده،گزارش فصلی و دادرسی مالیاتی کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی دید و بازدید سال 98 حسابداران رسمی استان خراسان آغاز سال 1398  مبارک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸   درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها _نقل و انتقال سهام _سود سهام دریافتی

اخبار

رویداد

آرشیو

کتاب ها و مقالات

آرشیو

رهنمود ها