منو

يک شنبه 24شهريور 1398

أَحَد 16 محرم 1441

Sunday 15 September 2019

همایش نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم،ارزش افزوده،گزارش فصلی و دادرسی مالیاتی کارگاه اظهارنامه عملکرد/ویژه اشخاص حقیقی دید و بازدید سال 98 حسابداران رسمی استان خراسان آغاز سال 1398  مبارک بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸   درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها _نقل و انتقال سهام _سود سهام دریافتی

اخبار

رویداد

آرشیو

کتاب ها و مقالات

آرشیو

رهنمود ها