جمعه 20تير 1399

الجمعة 20 ذيقعده 1441

Friday 10 July 2020

استانداردهای حسابداری ملی ایران

استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


برای دانلود فایل WORD پيوست استانداردهاي‌ حسابداري‌-( مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌)روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.

استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(33) -( مزاياي بازنشستگي كاركنان)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(33) -( مزاياي بازنشستگي كاركنان) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(32) -( كاهش ارزش داراييها)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(32) -( كاهش ارزش داراييها) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(31) -( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(31) -( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(30) -( سود هر سهم )


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(30) -( سود هر سهم ) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(29) -( فعاليتهاي ساخت املاک)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(29) -( فعاليتهاي ساخت املاک) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(28) -( فعاليتهاى بيمه عمومى)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(28) -( فعاليتهاى بيمه عمومى) روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(27) -( طرحهاي مزاياي بازنشستگي)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(27) -( طرحهاي مزاياي بازنشستگي)روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(26) -( فعاليتهاي كشاورزي)


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(26) -( فعاليتهاي كشاورزي)روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.


استانداردهای حسابداری ملی ایران

رهنمود حسابداری

فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(25) -( گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف )


برای دانلود فایل PDF استاندارد حسابداری شماره(25) -( گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف )روی عکس زیر کلیک کنید :
.
.
.